Vissa av dokumenten finns också på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor depå

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Sparbank


Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå - Sparbank


Villkor fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank


Villkor investeringssparkonto

Villkor Investeringssparkonto - Sparbank


MiFID - information

Sparbankens riktlinjer för utförande av order

Swedbanks riktlinjer för utförande av order
Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst)
Information om Sparbanken och om handel med fondandelar
Sparbankens information om incitament (Depåtjänst)
Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Information om kundkategorisering
Eng. Information on Client Categorisation


EMIR - information

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt

Eng. Rules regarding portfolio reconciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with respect to OTC derivative contracts
Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR
Eng. General terms and conditions regarding Transaction reporting in accordance with Emir
Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR
Eng. Agreement on transaction reporting in accordance with EMIR