Likviditetsregelverket regleras i CRR, förordningar som kompletterar CRR och genom Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2010:7 och FFFS 2014:21. Hantering, rapportering och offentliggörande ingår i regelverket. Från 1 januari 2018 gäller EU-förordning 2015/61 om likviditetstäckningskrav fullt ut. 

Bankens finansiering utgörs i huvudsak av inlåning från allmänheten samt eget kapital. Bankens likviditetsreserv består av sådana tillgångar att likviditet kan skapas på kort tid till förutsägbara värden.

Det yttersta ansvaret för bankens likviditetsrisk åligger styrelsen. Verkställande direktör (”VD”) har ansvaret för den löpande förvaltningen, vilket innefattar likviditetshanteringen. VD har delegerat det löpande ansvaret för likviditetsrisk till Ekonomi- och Finanschef. Bankens Riskchef ansvarar för oberoende likviditetsriskkontroll, vilket inkluderar analys, kontroll samt modellvalidering. Bankens internrevision har till uppgift att granska och utvärdera hanteringen och kontrollen av likviditetsrisken.

Samtliga riskaptiter, limiter, toleransnivåer och policyförändringar beslutas av styrelsen. Styrelsen ska minst årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser bankens hantering av likviditetsrisk.

Styrelsen har en låg tolerans för likviditetsrisker och banken ska därför effektivt kontrollera och begränsa dessa risker och hålla en betryggande marginal till regulatoriska krav.

Likviditetsbuffertens storlek ska vara sådan att banken vid var tid med marginal uppfyller det regulatoriska kravet på likviditetstäckning (LCR) enligt kapitaltäckningsregelverket. Banken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra den kortsiktiga betalningsförmågan, likviditetstäckningsgraden (LCR) är beräknad i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Bankens likviditetshantering regleras i Finanspolicyn, vilken antas av styrelsen. I policyn fastställs regler för hur hantering av likviditetsrisker ska organiseras, följas upp och rapporteras. Styrelsen har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisk vilken anger vilka åtgärder banken ska vidta om beslutade toleransnivåer uppnås.