Likviditetsrisk

Likviditetsrisk motsvarar risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Likviditetsregelverket regleras i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR), förordningar som kompletterar CRR och genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ansvarsfördelning

Det yttersta ansvaret för bankens likviditetsrisk åligger styrelsen. Verkställande direktör (”vd”) har ansvaret för den löpande förvaltningen, vilket innefattar likviditetshanteringen. Vd har delegerat den löpande hanteringen av likviditetsrisk till Ekonomi- och Finanschef. Bankens Riskchef ansvarar för oberoende likviditetsriskkontroll, vilket inkluderar analys, kontroll samt modellvalidering.

Bankens internrevision har till uppgift att granska och utvärdera hanteringen och kontrollen av likviditetsrisken.
Samtliga riskaptiter, limiter och policys beslutas av styrelsen. Styrelsen ska minst årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser bankens hantering av likviditetsrisk.

Likviditetshantering

Styrelsen har en låg riskaptit för likviditetsrisker och banken ska därför effektivt kontrollera och begränsa dessa risker och hålla en betryggande marginal till regulatoriska krav.

Likviditetens storlek ska vara sådan att banken vid var tid med marginal uppfyller det regulatoriska kravet på likviditetstäckning (LCR) enligt kapitaltäckningsregelverket. Banken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra den kortsiktiga betalningsförmågan, likviditetstäckningsgraden (LCR) är beräknad i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Bankens likviditetshantering regleras i Finanspolicyn, vilken fastställs av styrelsen. I policyn fastställs regler för hur hantering av likviditetsrisker ska organiseras, följas upp och rapporteras.

Beredskapsplan och stresstester

Vd har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisk vilken anger vilka åtgärder banken ska vidta om beslutade limitnivåer bryts.

Banken utför regelbundet stresstester. Stresstesterna ger en förståelse för hur resultat- och balansräkningen påverkas under perioder med särskild påfrestning och för att utvärdera bankens motståndskraft vid likviditetsstörningar. Den årliga interna likviditetsutvärderingsprocessen bygger på framtagna stresstester för likviditeten och strävar efter att bedöma bankens styrka avseende likviditet och dess finansieringsstrategi. Stresstesterna ligger även till grund för när nivåerna för risklimiterna fastställs.

Likviditetssituation

Information om Sörmlands Sparbanks likviditetssituation offentliggörs kvartalsvis. Likviditetsinformation offentliggörs även i bankens årsredovisning, delårsrapport samt årlig risk- och kapitaltäckningsrapport – pelare 3.