Sparbanksstiftelsen Sörmland har s k huvudmän som Stiftelsen kallar Förtroendevalda. De Förtroendevalda ska vara representativa för Sörmlands Sparbanks kundbas och de ska dela sparbanksrörelsens värderingar. De Förtroendevaldas främsta uppgift är att utse styrelse och revisor i Sparbanksstiftelsen Sörmland samt att vid årsstämman besluta om Stiftelsens vinstdisposition samtidigt som man tar beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsestyrelsen. 

Förtroendevalda utses av kommunfullmäktige i Stiftelsens fem verksamhetsorter. De Förtroendevalda utser i sin tur ur allmänheten lika många Förtroendevalda, i relation till det antal som är politiskt valda. Alla Förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland är engagerade och aktiva ambassadörer. De är samhällsengagerade och kan i förekommande fall också vara rådgivande till Stiftelsen.

De Förtroendevaldas erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att Stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på. Ett flertal av de Förtroendevalda är dessutom engagerade i något av stiftelsens besluts forum, vilka beslutar om bidrag utifrån inkommande ansökningar.