Den 31 maj 2022 beslutade huvudmännen i Sörmlands Sparbank att ombilda sparbanken till ett bankaktiebolag, Sörmlands Sparbank AB.

Samtidigt fattade huvudmännen beslut om att bilda Sparbanksstiftelsen Sörmland, som ensam är ägare till Sörmlands Sparbank AB.

Stiftelsens viktigaste uppgift är att vara aktiva ägare av Sparbanken och verka för sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar.

Vidare ska stiftelsen främja sparsamhet och hållbarhet och beviljar, med hjälp av medel ur vinsten i Sörmlands Sparbank, bidrag till projekt som gör livet bättre för dig, här!

Genom avkastning kan vi ge bidrag

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sörmlands Sparbank grundades år 1832, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. 

Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag ser vi till att både människor, föreningar och företag, i Sörmland, kan växa!

Sparbanksstiftelsen Sörmland verkar inom samma geografiska verksamhetsområde Sörmlands Sparbank AB gör, vilket omfattar följande kommuner i Sörmland: Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Ändamål 

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sörmlands Sparbank eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. 

Avkastningen från Stiftelsens förmögenhet ska gå till att främja sparsamhet främst samt verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. I Stiftelsen definieras detta som att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi för individ, företag, organisation och samhälle. Detta bidrar till att stärka Bankens vision "Vi gör det möjligt för människor och företag i Sörmland att växa". 

För att uppnå en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle behöver flera faktorer vara uppfyllda. Exempel på detta är ett brett föreningsliv, kulturutbud, utbildningsmöjligheter, boendemiljön, miljön för hållbara livskraftiga företag och möjligheter till integration i det svenska samhället. En ort som är attraktiv att bo på medför att det är lättare att rekrytera arbetskraft till ortens verksamheter och kan även attrahera besökare. Ambitionen är att bidra till aktiviteter och verksamheter som stärker regionens och enskilda orters attraktionskraft inom Bankens verksamhetsområde. 

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får Stiftelsen även främja undervisning och utbildning, miljö, vetenskaplig forskning, idrottslig, konstnärlig, kulturell och social verksamhet, integration, näringslivsutveckling eller därmed jämförlig verksamhet företrädesvis inom Bankens verksamhetsområde.

Detta syfte ska tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen från Stiftelsens förmögenhet. Bidrag kan lämnas efter särskild ansökan eller till andra samarbeten eller projekt utanför sedvanligt ansökningsförfarande.