Banken håller ordinarie årsstämma före utgången av maj månad varje år. Information om kommande bolagsstämma presenteras på bankens hemsida. På bankens hemsida återfinns förutom kallelsen även valberedningens förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse.

Kallelse sänds med post till aktieägaren senast fyra veckor före stämman och annonseras i Post och inrikestidningar i enlighet med bankens bolagsordning.

Rösträtt

Bankens ägare, Sparbanksstiftelsen Sörmland, företräds av dess styrelse.