Bankens firma

§ 1

Bankens firma är Sörmlands Sparbank AB (publ), i det följande Banken. Banken är ett publikt aktiebolag.

Styrelsens säte

2 §

Bankens styrelse ska ha sitt säte i Katrineholms kommun.

Bankens rörelsegrenar

3 §

Banken ska ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får Banken bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap 1 § bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297), däribland följande rörelsegrenar

1. sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2. finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

3. utlåning

4. arbitragerörelse

5. ställande av borgen och garantier

6. betalningsförmedling

7. tillhandahållande av betalningsmedel

8. förmedling av obligationslån och andra krediter

9. notariatverksamhet inkl. ekonomisk och juridisk rådgivning

10. värdepappersrörelse enligt 2 kap 1 § punkt 1, punkt 2, punkt 3 och punkt 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

11. uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita

12. lämnande av kreditupplysningar

13. rembursverksamhet

14. inkassorörelse

15. resevalutarörelse

16. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter

tomträtter och bostadsrätter

17. förvaltning av fastigheter och tomträtter

18. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor

19. försäkringsdistribution

20. tillhandahållande av datatjänster

21. tillhandahållande av redovisningstjänster

22. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Aktiekapital

4 §

Bankens aktiekapital ska vara lägst 1 miljard (1 000 000 000) kronor och högst 4 miljarder (4 000 000 000) kronor.

Antal aktier

5 §

Antalet aktier ska vara lägst 1 miljon (1 000 000) och högst 4 miljoner (4 000 000) aktier.

Styrelseledamöter

6 §

Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 13 ledamöter.

Uppdrag som ledamot gäller till slutet av den första bolagsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs.

Revisorer

7 §

På bolagsstämma utses en revisor och eventuellt en revisorssuppleant. Revisor och eventuell suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserade. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första bolagsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

Revisor och eventuell suppleant utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma m.m.

8 §

Kallelse till bolagsstämma sker genom brev till aktieägarna, annonsering i Post- och inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bankens hemsida.

Kallelse till bolagsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos banken senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämma ska årligen hållas inom verksamhetsområdet före utgången av maj månad.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. Ordförande vid bolagsstämman ska väljas av bolagsstämman.

Ärenden på bolagsstämma

9 §

Vid bolagsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. val av ordförande vid stämman efter förslag från valberedningen

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. godkännande av dagordning

4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5. fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

6. framläggande av årsredovisningen och revisions-berättelsen

7. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

8. Beslut om disposition beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

10. beslut om antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

11. beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman

12. fastställande av arvoden för styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

13. val av styrelseledamöter

14. val av ordförande i styrelsen

15. val av revisorer och revisorssuppleanter

16. beslut om att utse valberedning

17. beslut i andra ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning ska behandlas av stämman.

Vid bolagsstämma gäller ingen begräsning i röstetalet för företrädda aktier.

Bankens räkenskapsår

10 §

För Banken är kalenderår räkenskapsår.

Majoritetskrav vid styrelsebeslut

11 §

Som styrelsens beslut gäller, om bolagsordningen inte föreskriver särskild röstmajoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen för att beslutet ska kunna anses vara styrelsens beslut.

Skiljeförfarande

12 §

Skulle tvist uppkomma mellan Banken och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Hembud

13 §

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bankens styrelse genast hembjudas till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie har hembjudits ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta berättigade om detta med anmodan till den som önskar begagna sig av lösenrätten, skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmälan om utnyttjande av lösenrätten måste omfatta samtliga hembjudna aktier.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämnt fördelas mellan dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare innehav av aktier.

För hembjuden aktie ska erläggas i lösen (a) när ägarrätten övergått genom köp, köpeskillingen och (b) när äganderätten övergått på annat sätt än egendom köp och överenskommelse inte har nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, aktiens marknadsvärde såsom det fastställts av skiljeman utsedd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Har aktie övergått genom köp. Och kan inte den nye ägaren, om så begärs, angående köpet visa avräkningsnota eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig av två personer bevittnad köpehandling, som innehåller köpevillkoren, eller förekommer anledning att anta att mellan säljare och köpare inte blivit på god tro bestämt och betalt, som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter dagen på lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inte inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden får den tidigare ägaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter med hembjuden aktie.