Förordningen innehåller krav avseende kapital, likviditet, bruttosoliditet och offentliggörande av årlig information medan direktivet (2013/36/EU) innehåller bestämmelser om kapitalbuffertar, bolagsstyrning, offentliggörande av information, tillsynens utövande och sanktioner. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Mer detaljerade regler på kapitaltäckningsområdet som utvecklar innehållet i förordningen och direktivet finns i form av tekniska standarder, genomförandeförordningar och riktlinjer.

Riskhantering

All affärsverksamhet är exponerad för risk och bankens mål är att begränsa påverkan av dessa risker på resultatet. Bankens riskbenägenhet är låg och all volymtillväxt sker under kontrollerat och medvetet risktagande. Den riskhantering som tillämpas har som uppgift att upprätthålla balans mellan risk och avkastning. Detta sker genom aktiv hantering av risker i form av övervakning, fortlöpande uppföljning och kontroll. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och balanserad riskkultur. Styrelsen har också fastställt en återhämtningsplan i syfte att identifiera åtgärder som banken avser vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av kapitalsituationen.

Kapitaltäckning

Det är nödvändigt att banken har en tillräckligt stort kapital för att möta potentiella förluster. Kapitaltäckningsregelverket bygger på tre pelare, vilka styr bankens kapitalsituation. I första och andra pelaren regleras kapitalkrav och riskhantering och i den tredje pelaren offentliggörande av information.

Beräkning av bankens kapitalrelationer görs i enlighet med lagstadgat minimikrav på kapital enligt pelare 1 för kreditrisk, marknadsrisk, CVA-risk samt operativ risk.

Banken har inga primärkapitaltillskott vilket innebär att primärkapital är lika med kärnprimärkapital. Kärnprimärkapitalet består av eget kapital reducerat för tillgångsposter som inte får medräknas i kapitalbasen såsom och uppskjutna skattefordringar samt övriga lagstiftningsjusteringar.