Efter ombildningen till bankaktiebolag kommer det ombildade bankaktiebolaget Sörmlands Sparbank AB (publ) att vara helägt av Sparbanksstiftelsen Sörmland. Ombildningen är villkorad av att Finansinspektionen ger tillstånd att genomföra ombildningen och om tillstånd lämnas beräknas ombildningen vara verkställd under 2022.