1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Policyn beskriver hur Sörmlands Sparbank (”Banken”) i rollen som finansiell rådgivare integrerar hållbarhetsrisker i de processer som finns för de finansiella produkter som Banken distribuerar. Informationen om hur Banken integrerar hållbarhetsrisker genom dessa processer möjliggör för kunden att kunna fatta ett mer välgrundat och heltäckande investeringsbeslut. Den finansiella sektorn har ett stort ansvar i att lämna hållbarhetsupplysningar till kunden på ett transparent sätt.

Främjande av hållbarhet är djupt förankrad i Sparbanksidén. Banken arbetar aktivt för att bidra till att skapa ett uthålligt samhälle och att främja en hållbar utveckling på såväl lokal som global nivå.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, disclosureförordningen, syftar till att harmonisera reglerna inom EU för att det på så sätt ska skapas en standard för hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas, så att slutinvesterare ska kunna jämföra finansiella produkter inom EU när det kommer till hållbarhetsrisker.

Disclosureförordningen innebär att Banken i rollen som finansiell rådgivare har ett ansvar att upplysa kunden om integreringen av hållbarhetsrisker i processerna för de finansiella produkter som distribueras.

1.2 Omfattning och tillämpningsområde

Denna Policy gäller all verksamhet som bedrivs inom Banken och i tillämpliga delar även utlagd verksamhet. Policyn ska tillämpas av Bankens styrelseledamöter, VD, ledande befattningshavare och samtliga medarbetare samt i särskilda fall uppdragstagare.

Policyn är begränsad i sin omfattning på så sätt att den enbart beskriver processerna för investerings- och försäkringsrådgivning för de produkter som definieras som finansiella produkter enligt disclosureförordningen. De beskrivna processerna omfattar endast investerings- och försäkringsrådgivning som avser finansiella produkter som Banken distribuerar. Policyn tillämpas inte på investeringsrådgivningstjänster som avser handel med finansiella instrument som inte definieras som finansiella produkter. Det innebär att investeringsrådgivning avseende finansiella instrument som aktier eller obligationer inte omfattas av disclosureförordningens tillämpningsområde och därmed faller utanför policyns tillämpningsområde.

Hållbarhetsrisker som omfattas av denna policy finns definierade nedan. De risker inom hållbarhetsområdet som Banken direkt exponeras för är inte inom tillämpningsområdet för denna policy.

De externa regler som främst reglerar området för denna policy är:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”)

1.3 Definitioner

Hållbarhetsrisk

Miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde. Både miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som är oberoende av investeringens verksamhet samt dem som härstammar från investeringens verksamhet kan exponera en investering för hållbarhetsrisk.
 

Finansiell produkt

a) en portfölj som förvaltas i enlighet med portföljförvaltning,
b) en alternativ investeringsfond (AIF-fond),
c) en försäkringsbaserad investeringsprodukt,
d) en pensionsprodukt,
e) en pensionsplan,
f) ett fondföretag, eller
g) en PEPP-produkt.


Finansiell rådgivare

a) en försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter,
b) ett försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter,
c) ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning,
d) ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning,
e) en AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringsrådgivning i enlighet med artikel 6.4 b i) i direktiv 2011/61/EU, eller f) ett förvaltningsbolag för fondföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning i enlighet med artikel 6.3 b i) i direktiv 2009/65/EG.


2 Integrering av hållbarhetsrisker

För Banken är det en självklarhet att agera i slutinvesterarens bästa intresse. Banken tar ett tydligt ansvar i att beakta och hantera miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan ha en materiell negativ inverkan på värdet av kundens investeringar. Beskrivningarna här nedan återger processerna som finns för integreringen av hållbarhetsrisker för de finansiella produkter som Banken distribuerar. Denna policy tillsammans med övriga hållbarhetsrelaterade uppgifter kommer att finnas publicerade på Bankens hemsida.

2.1 Investeringsrådgivning

Hållbarhetsriskintegreringen i investeringsrådgivningen sker genom en urvalsprocess som Bankens leverantör för finansiella produkter utför. Alla fonder som Banken ger investeringsrådgivning om ska analyseras i en sådan process innan produkten distribueras. Processen innebär att fonden och fondbolaget granskas utifrån olika kriterier, däribland hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen utifrån hållbarhetriskperspektivet kan bestå av olika faktorer som hur fondbolagen integrerar hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut eller hur investeringsstrategin till fonden påverkar den hållbarhetsrisk som fonden är exponerad mot. Som en del av urvalsprocessen ingår även att regelbundet följa upp fonden för att säkerställa att den uppfyller kraven.

Banken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.

2.2 Försäkringsrådgivning

Banken har samarbeten med Swedbank Försäkring AB rörande distribution av försäkringsprodukter som har utvecklats av Swedbank Försäkring AB. För investeringar inom försäkringsskalet finns det en urvalsprocess som säkerställer att försäkringsprodukten bedöms utifrån ett flertal kriterier, inklusive hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen av hållbarhetsrisker kan bestå av olika faktorer, som hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut samt hur investeringsstrategin för försäkringsprodukten påverkar hållbarhetsriskerna som produkten exponeras för. Processen motsvarar den urvalsprocess som finns för finansiella produkter som rådgivaren i Banken ger investeringsrådgivning om.

Banken förmedlar även kapital- och pensionsförsäkring med traditionell förvaltning från Folksam Liv. Dessa försäkringar med traditionell förvaltning definieras som finansiella produkter enligt disclosureförordningen. Innehaven fördelas på ett flertal tillgångsslag och marknader som räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar.

I samarbetet med Folksam har Banken endast en typ av traditionell försäkring att förhålla sig till, vilket innebär att försäkringsrådgivaren i Banken inte har en urvalsprocess för att välja mellan olika försäkringsprodukter. Urvalsprocessen innebär att Banken väljer att förmedla försäkringar via Folksam. Information om hur Folksam i egenskap av finansmarknadsaktör integrerar hållbarhetsrisker finns att läsa på Folksam.se, vilket ligger till grund för Bankens rådgivning till kund.

Banken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.