På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Sparbankens styrning

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Information om banken: 

Bankens namn Sörmlands Sparbank
Adress Box 156, 61 22 Katrineholm
Telefon 0771-350 350 
Kategori Sparbanker
Annan verksamhet Försäkringsförmedling 
Organisationsnummer 516401-9639
FI Institutnummer 12401

 

Bankens tillstånd och tillsyn: 

1994 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
2007 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
2007 Handel med finanisell instrument för egen räkning
2007 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
2007 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag 
2008 Operativ risk, schablonmetod
2009 Förvaltare av fondandelar 
2012 Ia) Livförsäkring (direkt)
2012 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2012 III. Försäkring ankunuten till värdepappersfonder (direkt)
2012 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
2012 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)


Anställda försäkringsförmedlare

Birgitta Bäckman
Patrik Holm
Lisa Säther 

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tfn 08-787 80 00, www.fi.se.

Sparbankens styrning

Grunderna för bolagsstyrning Sparbankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en effektiv och sund verksamhet. En god styrning, riskhantering och intern kontroll är av största vikt för att upprätthålla förtroendet gentemot kunder, huvudmän, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. För att stärka och behålla förtroendet för verksamheten, för att förebygga intressekonflikter och för att säkerställa en sund verksamhet definieras roller och ansvar tydligt. Grunderna för sparbankens bolagsstyrning, som beskrivs i sparbankens interna regler, är baserade på externa regelverk och tillämpliga rekommendationer och riktlinjer, samt sparbankens syn på intern styrning och kontroll. De interna reglerna som klargör ansvarsfördelningen inom verksamheten är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller.

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen (1987:619) som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan huvudmän, som representerar insättarna i sparbanken.

Sparbankens reglemente motsvarar i princip en bolagsordning för ett aktiebolag och fastställs av huvud- männen. I reglementet anges ramarna för sparbankens verksamhet. Enligt reglementet är sparbankens verksam- hetsområde Södermanlands län. Sparbanken har ledning och andra centrala funktioner vid sparbankens säte i Katrineholm.

En sparbanks styrning, organisation och kontroll är reglerad i ett flertal lagar och myndighetsföreskrifter, bland annat sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. För en sparbank föreligger ingen skyldighet att tilllämpa den svenska koden för bolagsstyrning, men med hänsyn till att verksamheten i stor utsträckning bygger på förtroende, har utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kontroll likväl skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Styrelsen för Sörmlands Sparbank har antagit en policy för utvärdering av styrelseledamöters och anställda i ledande befattningars kompetens och lämplighet. Policyn, som följer European Banking Authoritys riktlinjer inom området (EBA/GL/2012/06) och GL44 stadgar bland annat att styrelsemedlemmarna ska besitta lämpliga kunskaper och färdigheter samt ha mycket god sakkunskap, ha förutsättningar att ägna uppdraget tillräcklig tid, relevant erfarenhet och ett gott rykte. 

Styrelsen ska som helhet ha en lämplig sammansättning. Det ska även beaktas att styrelsen har en bred mångfald utifrån de individuella medlemmarnas bakgrund, expertis, utbildning, kunskap, erfarenhet, ålder, kön och geografiskt ursprung, detta regleras i bankens policy för jämställdhet och mångfald. 

Styrelsen har antagit policy för intressekonflikter som reglerar att banken ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera de intressekonflikter som finns eller kan förväntas uppstå i banken. Sparbanken ska säkerställa att intressekonflikter förebyggs, identifieras och hanteras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till den potentiella eller faktiska skada som de kan medföra för banken och dess kunder. 

Sparbankens mest centrala policyer och instruktioner utgörs av:

 • arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören
 • instruktioner för styrelsens utskott
 • etikpolicy
 • instruktion för utanordning
 • instruktioner för de oberoende kontrollfunktionerna samt internrevision
 • kreditpolicy och tillhörande instruktioner
 • riskpolicy
 • informationssäkerhetspolicy
 • policy och instruktion för hantering av intressekonflikter
 • policy och instruktion för hantering av frågor för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • ersättningspolicy
 • policy för lämplighetsprövning av styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare


Sparbankens arbete med frågor om hållbarhet är en integrerad del i verksamheten. Att skapa en företagskultur som stödjer de värderingar om hållbarhet och långsiktighet som sparbanken står för, är en central uppgift för styrelsen.

Sparbanksstämma

Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Enligt sparbankens reglemente ska antalet huvudmän vara 50. Hälften av huvudmännen väljs av Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om mandattider finns publicerade på bankens hemsida.

Kallelse till sparbanksstämma sker enligt sparbankens reglemente skriftligen till varje huvudman, högst fyra veckor och senast två veckor före stämman. Dessutom ska kallelsen även införas i de två tidningar som är mest spridda i verksamhetsområdet.

Sparbanksstämman beslutar bland annat om:

 • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter, styrel- sens arvode och ledamöternas ersättning för utskotts- arbete
 • Fastställelse av resultat- och balansräkning
 • Disposition beträffande vinst eller förlust
 • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Val av revisor och arvode
 • Ändringar av reglemente
 • Arvode till huvudmän


Valberedning

Valberedningen, som representerar huvudmännen, ska bestå av fem ledamöter, varav en ordförande. Valberedningen granskar styrelsens sammansättning och rekommenderar nya styrelseledamöter. Vid granskning av styrelsens sammansättning beaktas exempelvis aspekter som kompetens, regional kunskap och kännedom, branscherfarenhet, samt den av styrelsen antagna mångfaldspolicyn. Valberedningens uppgift är även att komma med förslag till styrelsens ordförande, revisorer och förslag till arvoden samt att lämna förslag på förändringar i sparbankens reglemente.

Vid val av ledamöter till styrelsen ska sparbankens policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare tillämpas. Syftet med policyn är att fastställa de övergripande kriterier och processer som sparbanken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter samt att säkerställa att styrelsen tillsammans har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda sparbanken.

Valberedningen ska även ta ställning till kandidaternas oberoende. Valberedningen utgjordes under år 2017 av Björn Andersson, ordförande, samt ledamöterna Tell Mellander, Kjell Eriksson, Rigmor Pettersson och Karl Erik Holmsten. Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningens möten. Under 2017 har valberedningen sammanträtt vid 12 tillfällen.

Extern revisor

Externrevisorn arbetar på uppdrag av sparbanksstämman. Externrevisorn är en oberoende granskare av spar- bankens räkenskaper och har till uppgift att granska och avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga, att de är upprättade i enlighet med gällande lagar och rekommendationer samt att de ger en rättvisande bild av sparbanken, dess finansiella ställning och resultat. Revisorn granskar också styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt avlämnar rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen.

Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom risk-och revisionsutskottet, dels genom att revisorerna är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av den verkställande direktören eller annan person ur ledningen.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och balanserad riskkultur. Styrelsen ska enligt sparbankens reglemente bestå av högst elva och lägst fem ledamöter. Bland dessa räknas de stämmovalda ledamöterna samt den verkställande direktören in. Verkställande direktören väljs inte av stämman utan har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen.

Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbetstagarrepresentanter. Den fackliga organisation som sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda medlemmarna.

De stämmovalda ledamöterna, med undantag för verkställande direktör Sören Schelander, anses som oberoende i förhållande till sparbanken och ledningen. En jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i styrelsen och nuvarande fördelning är 50 procent kvinnor och 50 procent män. 

Vid diskussioner eller beslut där det kan föreligga jäv eller intressekonflikter, eller där det annars inte är lämpligt att närvara, närvarar inte den eller de av ledamöterna, arbetstagarrepresentanterna, verkställande direktör eller styrelsens sekreterare som är berörd.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter sparbanksstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fastställa sparbankens strategi, verksamhets- plan och finansiella mål, inklusive kapitalbehov. Styrelsen är ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten samt att lagar och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk för intern styrning och kontroll och ska minst årligen godkänna den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Styrelsen ska även fastställa års- och delårsbokslut samt ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet, eller annars är av större vikt, samt alla former av avtal mellan sparbanken och juridiska eller fysiska personer i jävskretsen.

Styrelsen utser och entledigar sparbankens verkställande direktör och dennes ställföreträdare. Därutöver utser och entledigar styrelsen ansvarig för funktionen för internrevision samt har det slutliga avgörandet att utse eller entlediga sparbankens riskchef samt chef för funktionen för regelefterlevnad.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, samt frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete. Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har dock utsett utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. I viss mån har utskotten även rätt att besluta i vissa frågor, vilket framgår av respektive instruktion för utskotten. Fördelningen av arbetet mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktör beslutas årligen bland annat genom styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktör.

Styrelsens kompetensarbete

Styrelsen har under året antagit en utbildningsplan samt genomfört utbildningar inom områdena intern styrning och kontroll, penningtvätt och finansiering av terrorism, andra nya regelverk samt intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Flertalet ledamöter har deltagit vid huvudmannamöten för att skapa sig en djupare inblick i vilka aktuella frågor som diskuteras samtidigt som styrelsen i en direkt dialog med dessa får återkoppling på sparbankens inriktning och verksamhet.

Mångfaldspolicy

Styrelsen har fastställt en separat mångfaldspolicy med syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande genom att beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vad avser ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid val av styrelseledamöter ska denna policy tillämpas och har så gjorts vid val av nya ledamöter under 2017.

Utskott

Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: Kreditutskottet, risk-och revisionsutskottet samt personal- och ersättningsutskottet. Utskottens möten protokollförs och rapporteras löpande till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Risk- och revisionsutskottet

Risk-och revisionsutskottet är ett beredande organ som inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi, riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevisionsfrågor samt kapitalfrågor.

I utskottets uppgifter ingår bland annat att

 • övervaka sparbankens finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet samt att den är förenlig med tillämpliga redovisningspolicyer och redovisningsprinciper
 • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet
 • granska att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt
 • följa upp riskhantering och intern kontroll i sparbanken genom att kontrollfunktionerna rapporterar sina periodiska rapporter till utskottet samt att ansvarig för respektive kontrollfunktion föredrar sin rapport vid det utskottsmöte som följer närmast efter varje rapporttillfälle
 • bereda förslag till beslut om samtliga styrande regelverk som ska antas av sparbankens styrelse samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka förslag till styrande regelverk
 • bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit, riskstrategi samt interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut om större förändringar av sparbankens organisation för intern kontroll samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag

 

Vid utgången av år 2017 bestod utskottet av utskottets ordförande Josefin Lindstrand, dess vice ordförande Birgitta Johansson-Hedberg samt Annika Wijkström. Risk-och revisionsutskottet har under år 2017 hållit 13 möten. Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men närvarar normalt vid utskottets möten, liksom riskchefen, chef för funktionen för regelefterlevnad och chefsjuristen. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kapital- och revisionsfrågor samt riskhantering.

Personal- och ersättningsutskott

Utskottet bereder, granskar och följer upp personal- och ersättningsfrågor. Beslut fattas av styrelsen. I utskottets uppgifter ingår att se över ersättningspolicyn vid behov, dock minst årligen samt säkerställa att en riskanalys utförs. Utskottet ska även bereda förslag till:

 • lön, pension och övriga förmåner för verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör
 • regler för förmåner och ersättningar till ledande befattningshavare
 • förslag till årlig avsättning till och förändringar i avsättningskriterierna för sparbankens resultatandelssystem avseende Stiftelsen Guldeken
 • övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller som annars innebär att sparbankens ersättningsregler frångås

 

Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättningspolicy, utföra en oberoende bedömning av sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering och är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till såväl sparbanken som den verkställande ledningen.

Kreditutskottet

Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter

 • bereda förslag till strategiska beslut avseende kreditverksamheten och kreditriskhantering samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit och regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera den om det behövs samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut avseende kreditpropåer som ska beslutas av styrelsen samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • utvärdera och besluta om kreditpropåer inom delegerat mandat från styrelsen


Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men närvarar normalt vid utskottets möten, liksom tillförordnad kreditchef. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kreditfrågor.

Intern styrning och kontroll samt riskhantering

Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risk- tagandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl fungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur.

Styrelsen har under året arbetat med att upprätta och implementera ett ramverk för intern styrning och kontroll, företagsstyrningssystemet, som anger principer och mål med den interna styrningen och kontrollen som baseras på styrelsens vision, mål och strategier för sparbanken.

Företagsstyrningssystemet syftar till att skapa en väl fungerande styrning och kontroll som säkerställer att sparbanken uppnår sina affärs- och verksamhetsmål på ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i enlighet med gällande regelverk. Ramverket baseras på komponenter som är tydligt och konkret utformade för att samtliga medarbetare i sparbanken ska kunna tillgodogöra sig och efterleva innehållet.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv och anpassad till sparbankens organisation och verksamhet. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av ramverket och de interna reglerna. Verkställande direktören ansvarar för att se till att den interna styrningen och kontrollen implementeras i verksamheten i linje med styrelsens anvisningar.

Tre försvarslinjer

Sparbanken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som definierar var i organisationen ansvar för och kontroll över organisationens risktagande ska finnas. Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för risktagande och regelefterlevnad inom den första försvarslinjen, det vill säga verksamheten inklusive verkställande direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar för risker som uppkommer i den egna verksamheten. Genom delegerat ansvar kan organisationen snabbt reagera om problem uppstår. Verksamheten ansvarar även för att utföra kontroller i sparbankens verksamhetsprocesser, så kallad egenkontroll. Andra försvarslinjen består av de oberoende kontrollfunktionerna. Tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag och utgör styrelsens oberoende kontrollorgan. Genom tredje linjen granskas och utvärderas både första och andra linjen.

Första försvarslinjen– Affärsverksamheten

En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av sparbanken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhanteringen sker i första hand i den första försvarslinjen som utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med tydligt ansvar för varje avdelning.

I sparbankens ledning ingick under 2017, förutom verkställande direktör även finanschefen, kreditchefen, affärsområdescheferna, affärsstödschefen, personalchefen och chefsjuristen. Vid ledningens möten har även ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och risk- kontroll deltagit för att kunna ge råd och stöd inom dessa områden.

Under året har verkställande direktören inrättat en finanskommitté för hantering av finansportföljen, marknads- och likviditetsrisker.

Andra försvarslinjen – Kontrollfunktioner

I andra försvarslinjen återfinns de oberoende kontrollfunktionerna, det vill säga funktionen för riskkontroll respektive regelefterlevnad. Dessa funktioner är underställda verkställande direktör och utgör i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra försvarslinjen har inte ansvar för organisationens risktagande men ska bistå verksamheten med råd och stöd och utföra oberoende kontroller för att säkerställa att risktagandet följer uppsatta limiter eller fastställd riskaptit och efterlever externa och interna regelverk. Enligt externa regelverk har kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen även skyldighet och möjlighet att rapportera direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge råd och stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett riskbaserat förhållningssätt granska regelefterlevnaden inom sparbankens tillståndspliktiga verksamhet samt att utbilda styrelse och medarbetare om befintliga och nya, interna och externa regelverk. Funktionen är underställd den verkställande direktören och rapporterar direkt till den verkställande direktören, styrelsen och risk-och revisionsutskottet. 

Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att analysera och rapportera alla väsentliga risker som spar- banken exponeras för eller kan komma att exponeras för, samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner. Funktionen är underställd den verkställande direktören och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk-och revisionsutskottet. 

Tredje försvarslinjen – Internrevision

Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av intern styrning, risk- hantering och kontroll. Internrevision är direkt underställd bankens styrelse och därigenom en oberoende granskningsfunktion. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen och till risk-och revisionsutskottet. Samtliga sparbankens aktiviteter omfattas av internrevisions arbete. Internrevisionen utvärderar huruvida sparbankens ledning säkerställer att affärsverksamhetens kontroller och riskhanteringsprocesser är effektiva, att styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga samt stödjer sparbankens affärssyften. Den arbetar även i förebyggande syfte med att föreslå förbättringar i den interna kontrollen. Funktionen är för närvarande utlagd på extern part.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens inseende, för att styrelsens strategiska inriktning och andra beslut implementeras i verksamheten samt att intern styrning, riskhantering och kontroll, IT-system, organisation och processer är tillfredsställande. Den verkställande direktören representerar sparbanken externt i olika ange- lägenheter och leder arbetet i sparbankens ledning samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören har möjlighet att delegera arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verkställande direktören oaktat eventuell delegering.

Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen informerad om sparbankens verksamhet och för att se till att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt beslutsunderlag som möjligt, denne håller även styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens utveckling.

Den verkställande direktören ingår i enlighet med sparbankslagen i styrelsen. 

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker