På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Finansiell information

Ingen alt-text

Information om ersättningar

Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 och 2014:22), anger att det i en bank ska finnas en ersättningspolicy fastställd av styrelsen. Vidare riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis ges av ESMA/2013/606 (MiFID-direktivet), EU-förordningen nr 604/2014 för fastställande av personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskpro- fil, EBA/GL/2015/22 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt EU-parlamentets och rådets förordning 575/2013 om offentliggörande av information kring ersättningar. Denna redogörelse beskriver Sörmlands Sparbanks syn på ersättning till bankens medarbetare samt informerar om hur rörlig och fast ersättning fördelas.

Strategi, principer och mål för ersättning i Sörmlands Sparbank Sörmlands

Sparbank eftersträvar att uppnå goda resultat och sunt risktagande i banken. En viktig faktor som bidrar till detta är ett väl fungerande ersättningssystem. Ersättningar inom Sörmlands Sparbank ska utformas så att de attraherar medarbetare med de erfarenheter, förmågor och attityder som behövs för att bedriva en god och sund bankverksamhet. Ersättningen ska vara individuellt utformad så att varje medarbetare bidrar till att Sörmlands Sparbanks övergripande mål uppnås och att bankens värderingar stärks. Sörmlands Sparbank har som syfte att främja sparsamhet och att gynna bygden. En majoritet av Sörmlands Sparbanks driftkostnader består av lönekostnader. Därför måste ersättningen till sparbankens medarbetare styras av tydliga principer. Sparbanken ska regelbundet utvärdera vilka risker som är förenade med ersättningssystemet. Ersättningspolicyn har reviderats den 24 oktober 2017.

Beskrivning av fast ersättning i Sörmlands Sparbank

Sparbankens anställda uppbär en kontant fast lön som utbetalas månadsvis för innevarande månad. Ersättningar till enskilda anställda får inte motverka Sörmlands Sparbanks långsiktiga intressen. Grunden i lönesättningen är arbetets svårighetsgrad och den enskildes prestation. Sörmlands Sparbank tillämpar individuella och differentierade löner för att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och kompetens- utveckling på ett sådant sätt att Sörmlands Sparbanks verksamhet utvecklas och förbättras.

Beskrivning av rörlig ersättning i Sörmlands Sparbank

I Sörmlands Sparbank har alla medarbetare, utom vd och förkommande fall stf vd, kreditchef, ekonomi- och finanschef, chef för funktionen regelefterlevnad och chef för funktionen riskkontroll, möjlighet att tilldelas resultatandelar när kriterierna för resultatandelssystemet uppfyllts. Syftet med resultatandelar är att erbjuda ett långsiktigt

incitament för goda medarbetarprestationer och för att motivera medarbetare att uppnå eller överträffa uppsatta mål. Målen bestäms av styrelsen inför varje kalenderår.

Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig äventyra Sörmlands Sparbanks långsiktiga förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Kriterierna är därför utformade för att undvika intressekonflikter och kortsiktigt risktagande, samt stimulera till en långsiktigt sund och solid bankverksamhet.

Ersättning från resultatandelssystemet sker i form av avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där utgiven andel baseras på arbetad tid. Personalenheten sammanställer underlag för avsättning till sparbankens resultatandelsstiftelse.

Resultatandelarna är fonderade i minst fem år innan utbetalning. Därefter får medarbetaren ett erbjudande om att ta ut hela, eller delar, av det årets avsättning. Om inget uttag sker, fonderas andelarna i ytterligare minst fem år. Om sparbanken inte uppnår definierade mål utgår inga resultatandelar.

Utifrån EU-kommissionens delegerade förordning nr 604/2014 har sparbanken identifierat tre anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Sörmlands Sparbanks riskprofil. Rörliga ersättningar utöver resultatandelssystemet utgår inte.

Rörlig ersättning 2017

Det maximala förhållandet mellan rörlig och fast ersättning sätts i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska avsättas för resultatandelar, ersättningsnivåer samt vilka kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska falla ut. Under 2017 baseras avsättningen till resultatandelssystemet på tre målsättningar.

Ersättning i samband med att en anställning upphör

I de fall Sörmlands Sparbank betalar ut avgångsvederlag då en anställning upphör, ska beloppet vara rimligt i relation till anställningstid och prestation över tid, samt i beaktande av branschpraxis. Avgångsvederlag betraktas som rörlig ersättning. Villkor rörande avgångsvederlag för ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen not 10. Avgångsvederlag har under 2017 utbetalats till en kontorsanställd med 333 tkr (167 tkr).

Ersättningspolicyn

Ersättningspolicyn, som omfattar samtliga medarbetare, anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka arbetstagarna är vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Sörmlands Sparbanks riskprofil. För att sparbanken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som verksamheten är förknippad med, ska ersättningar utformas så att de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda medarbetare får inte motverka sparbankens långsiktiga intressen.

Beslutsgången

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i vilken understryks att ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och att styrelsens Personal- och ersättningsutskott bereder, granskar och följer upp ersättningsfrågorna. Beslut fattas av styrelsen. Policyn ses över vid behov, dock minst årligen.

Personal- och ersättningsutskottet

Styrelsen utser utskottets ledamöter. Ledamöterna i ersättningsutskottet ska inte vara anställda i sparbanken. Ledamöterna ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning för att självständigt kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Personal- och ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande, vice ordförande och en ledamot.

Chefen för personalenheten ansvarar för att till Personal- och ersättningsutskottet ta fram förslag till ersätt- ningspolicy. I samarbete med funktionen för regelefterlevnad och funktionen för riskkontroll, chefsjurist och ersättningsutskottet identifierar chefen vilka medarbetare som bör anses ha väsentlig inverkan på sparbankens risk- profil och inkluderar dessa i policyn. Chefen för personalenheten ansvarar vidare för att ta fram ett skriftligt underlag för riskanalys av ersättningssystemet och där särskilt beakta de risker som sparbanken är exponerad för.

Inför styrelsens fastställande av ersättningspolicyn, ska ersättningsutskottet utföra en oberoende bedömning av Sörmlands Sparbanks ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering och är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande. Riskanalysen ska beakta nuvarande och framtida risker. Bedömningen ska dokumenteras skriftligen. Sörmlands Sparbanks funktion för regelefterlevnad ska delta i arbetet.

Revision av fast ersättning

Sparbankens ledning föreslår årligen löneökningsutrymmet utifrån ekonomiska ramar och marknadens förutsättningar i samband med budgetprocessen. Styrelsen beslutar om budgeten för kommande år, inklusive sparbankens lönekostnader.

Chefen för personalenheten ansvarar för den årliga lönerevisionsprocessen och säkerställer att lönesättande chefer får tillgång till den information och de verktyg som krävs. Chefen för personalenheten kalibrerar lönerevi- sionsförslaget mellan sparbankens medarbetare. Chefer med personalansvar är ansvariga för lönesättningen för sina medarbetare och genomför lönerevision utifrån de ramar som tilldelas dem av sparbanksledningen. Samtliga löneförslag ska godkännas i förväg av överordnad chef.

I samråd med den fackliga organisationen genomför chefen för personalenheten lönekartläggningar och analyser för att säkerställa att medarbetarnas ersättning bestäms utifrån arbetets svårighetsgrad och medarbeta- rens prestation. Ingen hänsyn får tas till etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet, arbetstidsmått eller facklig tillhörighet.

Årlig granskning

Internrevisionen ska minst en gång per år självständigt granska om Sörmlands Sparbanks ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn samt om ersättningspolicyn bör utvecklas utifrån förändringar i externa regelverk. Internrevisionen granskar även analysen över vilka risker som är förenade med denna policy och sparbankens ersättningssystem.

Kostnadsförda ersättningar till styrelse och anställda under 2017 - tkr 

 

Grundlön och
styrelsearvode

Avstättningar
resultatandelssystemet

Summa
utbetalt
Styrelse och ledning 15 150 231 15 381
Övriga anställda som 
anses ha en väsentlig påverkan på sparbankens riskprofil (tre personer)
1 459 100 1 559
Övriga anställda 87 452 5 521 92 973
Summa 104 061 5 852 109 913


Den totala rörliga ersättningen (avsättningen till resultatandelssystemet) uppgick till cirka 6 % av den totala fasta ersättningen under 2017. Avsättningarna är möjliga att lyfta i kontanter efter fem år.
Ytterligare information om ersättningar till styrelse och ledning framgår i not 10 i årsredovisningen 2017

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker